پروژه ها  اجرا و نصب:

مجتمع ورزشی شهید منتظری ساری

چندین مهد و مدارس  شهرهای :قائم شهر ، ساری ، رشت ، کرج و شیراز